INFORMACJA PUBLICZNA

Ustawa o działalności pożytku publicznego przepisy o udzielania informacji publicznej przez organizacje realizujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym (art. 4a – 4c). Wprowadzone przepisy mają ułatwić organizacjom spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662) i wywiązanie się z obowiązku udostępniania informacji publicznej, jednak z uwzględnieniem specyfiki działalności organizacji pozarządowych i bez konieczności ponoszenia kosztów prowadzenia strony w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z nimi organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym są obowiązane udostępniać informacje publiczne w co najmniej jeden z trzech wskazanych w ustawie sposobów:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • na wniosek, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 • na stronie internetowej organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

UDOSTĘPNIONE INFORMACJE

Preferowana forma udostępniania – na stronie internetowej Klubu MSKS Zagłębie

Klub MSKS Zagłębie nie ma ustawowego obowiązku publikacji informacji publicznej, gdyż nie wykonuje zadań publicznych, ani tez nie dysponuje majątkiem publicznym.

Zakres MOŻLIWYCH DO UDOSTĘPNIANIA danych danych Klubu MSKS Zagłębie, jako informacji publicznej w przypadku zaistnienia obowiązku udostępniania będzie zawarty w pliku pdf zawierającym:

Status prawny

 • Organizacja
 • Przedmiot działalności i kompetencje

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje wraz z ich kompetencjami:

 • Organ uprawniony do reprezentacji
 • Sposób reprezentacji
 • Organ nadzoru
 • Struktura własnościowa

Majątek, będący w dyspozycji:

 • Zasoby własne
 • Pochodzące ze źródeł publicznych

Zasady działania:

 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Stan przyjmowanych spraw
 • Kolejność załatwiania lub rozstrzygania spraw
 • Prowadzone rejestry oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych
 • Prowadzone ewidencje oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych
 • Prowadzone archiwa oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych,
 • Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska.

Forma udostępnienia:

 • Informacja na temat podmiotu udostępniającego informację
 • Określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść
 • Określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację na stronę
 • Oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia.